Prijava

Manpower savjetovanje d.o.o. – Opći uvjeti

 

Općenito

1.Prihvatom Ponude unutar roka valjanosti naznačenog na ponudi, nastaje ugovorni odnos između Korisnika i Pružatelja usluge, sukladno uvjetima određenim u Ponudi i ovim Općim uvjetima.

2.Ukoliko se Ponuda prihvati izvan roka valjanosti, time ne nastaje ugovorni odnos, već će se takva ponuda smatrati novom ponudom Korisnika, koju Pružatelj usluge može, ali i ne mora prihvatiti. Pružatelj usluge obvezuje se svoje očitovanje dostaviti Korisniku u roku od 15 dana od dana primitka takve ponude. U suprotnom se smatra da Pružatelj usluge nije prihvatio ponudu Korisnika.

3.Ukoliko su pojedina pitanja različito regulirana u Ponudi i Općim uvjetima, primjenjuju se uvjeti iz Ponude.

4.Opći uvjeti poslovanja Korisnika primjenjuju se na ovaj ugovorni odnos jedino ukoliko su isti dostavljeni Pružatelju usluge i ukoliko je isti pisanim putem prihvatio sve izmjene i dopune ponude.

 

Postupak posredovanja i rokovi

5.Postupak posredovanja u zapošljavanju podijeljen je na faze, sukladno Tabeli 1. Ponude.

6.Ukoliko Korisnik odustane od usluge koja je predmet Ponude, dužan je platiti Pružatelju usluge naknadu za do tada pružene usluge, sukladno fazi projekta u kojoj ga je obavijestio o odustanku, a razmjerno ukupnoj cijeni projekta definiranoj u Tabeli 2.

7.Odustankom od usluge smatra se i zapošljavanje kandidata s kojim je Korisnik stupio u kontakt bez posredovanja Pružatelja usluge.

8.Ukoliko Korisnik Pružatelju usluge proslijedi kandidata kojeg Pružatelj usluge uključi u daljnji selekcijski postupak te Korisnik zaposli tog kandidata, Pružatelj usluge će odobriti Korisniku popust u iznosu od 50% od ugovorene naknade.

9.Sastavni dio Ponude je i obrazac s opisom posla i ostalim uvjetima, koji se Korisnik obvezuje u cijelosti ispuniti i dostaviti Pružatelju usluge. Ispunjeni obrazac je dokaz o traženim kvalifikacijama i kvalitetama kandidata te uvjetima radnog mjesta. Svaka izmjena ili dopuna traženih uvjet mora biti dostavljena Pružatelju usluge u pisanom obliku. Od dostave svake izmjene i dopune, rokovi definirani Tabelom 3. počinju teći iznova.

10.Ukoliko Korisnik u ugovorenom roku ne dostavi pisanu potvrdu da prezentirani kandidati ispunjavaju tražene kvalifikacije, smatra se da svi dostavljeni kandidati ispunjavaju tražene kvalifikacije.

11.U slučaju da Korisnik ne zaposli niti jednog od predstavljenih kandidata, njegovo očitovanje mora biti obrazloženo.

12.U slučaju zahtjeva Korisnika za dostavom profila novih kandidata ponovno se primjenjuju definirani rokovi. Ukoliko niti u ponovljenom krugu korisnik ne zaposli niti jednog kandidata, smatra se da je odustao od usluge.

13.Osim u slučaju iz točke 10. ovih Općih uvjeta, ukoliko Korisnik ne ispuni svoje obveze u prethodno definiranim rokovima, Pružatelj usluge mu je dužan odrediti naknadni rok za ispunjenje svoje obveze. Ukoliko Korisnik ne ispuni svoju obvezu niti u naknadnom roku, smatra se da je odustao od usluga koje su predmet ove ponude.

14.U slučaju da Pružatelj usluge ne ispuni svoje obveze u prethodno definiranim rokovima, Korisnik mu je dužan odrediti naknadni rok za ispunjenje svoje obveze. Ukoliko Pružatelj usluge ne ispuni svoju obvezu niti u naknadnom roku, Korisnik ima pravo odustati od ugovorene usluge. U tom slučaju naknada Pružatelja usluge za do tada pružene usluge se umanjuje za 10 %.

15.U slučaju da Pružatelj usluge za Korisnika traži kandidate za više različitih pozicija, definirani rokovi se računaju za svaku poziciju zasebno.

 

Jamstvo Pružatelja usluge

16.Pružatelj usluge se obvezuje bez naknade osigurati Korisniku zamjenskog kandidata, ukoliko u trajanju od 1 (jednog) mjeseca od dana zapošljavanja odabranog kandidata, kandidat jednostrano otkaže ugovor o radu Korisniku ili ukoliko mu Korisnik otkaže ugovor o radu iz razloga za koje odgovara kandidat. U ovom slučaju ponavlja se selekcijski postupak, u rokovima definiranim u Tabeli 3. Jamstvo Pružatelja usluge može se aktivirati samo jednom.

17.Ovo jamstvo vrijedi jedino u slučaju da je Korisnik pravovremeno podmirio sve račune Pružatelja usluge izdane na osnovi Ponude i da je postavio zahtjev za aktivaciju jamstva najkasnije u roku od 7 dana od dana prestanka rada kandidata kod Korisnika.

 

Ugovorna kazna

18.U slučaju da Korisnik zaključi ugovor o djelu, ugovor o radu ili ugovor o poslovnoj suradnji s kandidatom, koji mu je bio prezentiran od strane Pružatelja usluge, u roku od 24 mjeseca od dana dostave profila kandidata ili proslijedi podatke o kandidatu koji mu je bio prezentiran trećoj strani, bez obavještavanja Pružatelja dužan je Manpower Savjetovanju d.o.o. platiti ugovornu kaznu u iznosu od 60.000 kn.

 

Rokovi i uvjeti plaćanja:

19.Pružatelj usluge izdaje račun za ugovorenu naknadu odmah po potpisu ugovora o radu, ugovora o djelu ili ugovora o poslovnoj suradnji između odabranog kandidata i Korisnika, s dospijećem u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

20.U slučaju prijevremenog prestanka pružanja usluga po bilo kojoj osnovi, Pružatelj usluge će izdati račun za naknadu za do tada pružene usluge najkasnije zadnjeg dana u mjesecu u kojem je došlo do prestanka pružanja usluga.

 

Povjerljivost:

21.Povjerljivi podaci podrazumijevaju bilo kakve informacije, u pisanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije vezane uz nekretnine, komercijalne i tehničke tajne, istraživanje i razvoj, marketing, poslovno planiranje i bilo koje druge bliske informacije, kompilacije podataka bilo koje vrste te financijske, fiskalne i pravne informacije kojima su stranke imale pristup.

22.Ugovorne strane ne smiju bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, otkrivati bilo kojoj trećoj strani tehničke, ekonomske, komercijalne ili bilo koje druge vrste povjerljivih informacija koje su na bilo koji način saznale tijekom izvršavanja ovog ugovora, osim onih koje su javno poznate ili na zahtjev nadležnih vlasti.

23.Obje se strane obvezuju da neće trećoj strani otkrivati bilo kakve relevantne informacije o trenutnom Projektu.

 

Zaštita osobnih podataka:

24.Korisnik i Pružatelj usluge su samostalni Voditelji obrade osobnih podataka.

25.Obje strane će se prilikom obrade osobnih podataka pridržavati svih obveza predviđenih mjerodavnim pravom, uključujući i primjenjive odredbe o obavijesti i pristanku. Korisnik će, sukladno mjerodavnom pravu, obavijestiti ispitanike čije osobne podatke obrađuje o pravilima privatnosti koje primjenjuje.

26.Korisnik izjavljuje i jamči da:

-angažira izvršitelje obrade podataka koji postupaju po mjerodavnom pravu i pružaju dovoljna jamstva sigurnosti podataka, što uključuje primjenu prikladnih mjera sigurnosti podataka, te je s takvim izvršiteljem sklopio odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka,

-neće odgovarati na upite, prigovore ili zahtjeve ispitanika koji se odnose na način na koji Pružatelj usluge postupa s osobnim podacima te će sve takve upite bez odgode proslijediti Pružatelju usluge, a što uključuje i zahtjeve ispitanika kojima, prema mjerodavnom pravu, izjavljuje prigovor ili traži: pristup, brisanje, ispravljanje ili ograničavanje pristupa osobnim podacima, prenosivost i povlačenje pristanka za obradu osobnih podataka koje obrađuje Pružatelj usluge,

-vodi evidenciju o procesima obrade osobnih podataka ispitanika koje dobije od Pružatelja usluge, u skladu s mjerodavnim pravom,

-implementira, u skladu s mjerodavnim pravom, odgovarajuće zaštitne mjere u slučaju prijenosa osobnih podataka ispitanika pribavljenih od Pružatelja usluge primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora.

27.Korisnik se obvezuje provoditi primjerene mjere sigurnosti podataka, u skladu s mjerodavnim pravom, kako bi osobne podatke dobivene od Pružatelja usluge zaštitio od slučajnog ili neovlaštenog uništenja, izmjene, objave ili pristupa. Korisnik će osigurati da su zaposlenici, koji se bave obradom podataka preuzetih od Pružatelja usluge, vezani obvezom povjerljivosti. Korisnik se obvezuje hitno obavijestiti Pružatelja usluge za slučaj da dođe do incidenta vezanog uz informacijsku sigurnost sustava Korisnika ili Korisnikovog pružatelja usluga, a koji utječe na osobne podatke koje je dostavio Pružatelj usluge.

28.Korisnik potvrđuje da Pružatelj usluge nije odgovoran za štetu te se obvezuje u potpunosti obeštetiti Pružatelja usluge i njegove službenike, zaposlenike, direktore i agente, kao i po pozivu Pružatelja usluge preuzeti postupak i otkloniti od Pružatelja usluge sva potraživanja, gubitke, štete, troškove ili izdatke, uključivo sa potraživanjima trećih strana, razumnim odvjetničkim i konzultantskim naknadama, kao i sudskim troškovima, ako se takva potraživanja mogu pripisati Korisnikovoj povredi ovime preuzetih obveza.

29.Za primjenu i tumačenje ovih Općih uvjeta mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, dok se za eventualne sporove ugovara nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Nevaljanost odredbi:

30.U slučaju da Korisnik zaključi ugovor o djelu, ugovor o radu ili ugovor o poslovnoj suradnji s kandidatom, koji mu je bio prezentiran od strane Pružatelja usluge, u roku od 24 mjeseca od dana dostave profila kandidata ili proslijedi podatke o kandidatu koji mu je bio prezentiran trećoj strani, bez obavještavanja Pružatelja dužan je Manpower Savjetovanju d.o.o. platiti ugovornu kaznu u iznosu od 60.000 kn.

 

 

INFORMACIJE

Manpower Savjetovanje d.o.o.

Avenija Dubrovnik 16, 10020 Zagreb

Tel: +385 1 5565 700

Email: info@manpower.hr